Home / Blog / Terapeuta zajęciowy – medyczny zawód przyszłości

Terapeuta zajęciowy – medyczny zawód przyszłości

Terapeuta zajęciowy należy do grupy zawodów medycznych, które są coraz częściej poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest on osobą prowadzącą różne formy i techniki terapii zajęciowej, polegającej na aktywizowaniu osób wykluczonych (chorych, niepełnosprawnych, starszych i zaniedbanych) w życiu społecznym. Terapia zajęciowa ma na celu pomoc w procesie leczenia i rehabilitacji chorych oraz przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub kalectwa. W dzisiejszym świecie bardzo szybko zmieniają się warunki społeczno-środowiskowe, a do tego dochodzi jeszcze proces starzenia się społeczeństwa, tak więc wokół nas znajduje się coraz więcej osób potrzebujących fachowej pomocy, której może im udzielić właśnie terapeuta zajęciowy.

Jak wygląda praca jako terapeuta zajęciowy?

Terapeuta zajęciowy zapewnia swoim podopiecznym celowe zajęcia, które mają dla nich dużą wartość zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Dzięki prowadzonej przez niego terapii, osoby chore i niesamodzielne mogą na nowo nauczyć się funkcjonowania w społeczeństwie i dostają szansę na usamodzielnienie. Terapeuta zajęciowy poprzez swoje zachowanie dba o dobro pacjenta, dając mu oprócz ćwiczeń również wsparcie psychiczne.

Terapeuta zajęciowy jest samodzielnym i odpowiedzialnym pracownikiem, a do jego zadań należy:

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną,
 • rozpoznawanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego,
 • układanie planu działań terapii zajęciowej, która powinna się opierać o rzeczywiste potrzeby pacjentów,
 • organizacja zajęć mających na celu poprawę stanu fizycznego oraz psychicznego,
 • monitorowanie i ocenianie procesu terapii zajęciowej,
 • współpraca z lekarzami odpowiedzialnymi za ogólny stan zdrowia pacjenta,
 • zapewnianie podopiecznym jak najwyższego bezpieczeństwa podczas wykonywanych zajęć.

Jak zostać terapeutą zajęciowym?

Terapeuta zajęciowy jest tytułem zawodowym, który można uzyskać po ukończeniu dwuletniego Studium Medycznego i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu państwowego). Nauka na kierunku terapeuta zajęciowy obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, tym samym świetnie przygotowując do wykonywania zawodu. Kształcenie obejmuje takie przedmioty, jak: planowanie i organizacja terapii zajęciowej, psychologia i pedagogika, język migowy oraz praktyka zawodowa, a zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców oraz praktyków tego cenionego zawodu.

Jakie perspektywy ma terapeuta zajęciowy?

Terapeuta zajęciowy należy do wykwalifikowanego personelu medycznego średniego szczebla. Dzięki umiejętnościom, jakie posiada, może współpracować z wieloma jednostkami, które mają za zadanie wspierać osoby chore i niesamodzielne. Możliwości jest wiele – terapeuta zajęciowy nie musi ograniczać się do pracy jedynie na terenie naszego kraju. Może podjąć pracę również za granicą, gdzie w bogatszych krajach jest jeszcze większe zapotrzebowanie na pracowników medycznych.

Terapeuta zajęciowy może podjąć pracę w:

 • sanatoriach,
 • szpitalach,
 • domach pomocy społecznej,
 • klubach seniora,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • hospicjach,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • zakładach opiekuńczych.

Możliwości jest wiele. Ty sam decydujesz o swojej przyszłości, a zdobycie wartościowego zawodu jest na wyciągnięcie ręki.

Top