Home / Blog / Technik BHP – czym się zajmuje i gdzie może znaleźć zatrudnienie?

Technik BHP – czym się zajmuje i gdzie może znaleźć zatrudnienie?

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy, jest ogólną nazwą, która określa zasady dotyczące bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Osobą, która w firmie sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tych norm i zasad, jest technik BHP.

Jak wygląda praca technika BHP?

Technik BHP zajmuje się wdrażaniem oraz kontrolą przestrzegania przepisów BHP w każdej firmie zatrudniającej pracowników. Może być zatrudniony na stanowisku inspektora BHP przez daną organizację lub przez placówkę zajmującą się inspekcją pracy. Technik BHP może też założyć własną działalność i współpracować z różnymi firmami, świadcząc dla nich swoje usługi.

Do głównych zadań technika BHP należą:

  • ocena zagrożeń w zakładzie pracy na podstawie analizy czynników: fizycznych, chemicznych i biologicznych;
  • obliczanie ryzyka zawodowego dla stanowisk zajmowanych przez pracowników danej firmy,
  • uczestnictwo w ustalaniu przyczyn wypadków przy pracy,
  • bieżące monitorowanie i usuwanie czynników zagrażających zasadom bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu BHP wśród pracowników.

Jak zostać technikiem BHP?

Aby zdobyć tytuł zawodowy technika BHP, należy ukończyć Studium Policealne, które trwa jedynie 3 semestry (1,5 roku) i zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Technik BHP może zajmować w organizacji stanowisko inspektora BHP lub starszego inspektora BHP. Oba stanowiska różnią się wysokością stażu pracy.

Nauka w ramach Studium Policealnego na kierunku technik BHP obejmuje przedmioty zawodowe, które dają obszerną wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Uzupełnieniem teorii jest natomiast miesięczna praktyka zawodowa, która pozwala na zdobycie doświadczenia w tym zawodzie.

Dlaczego warto kształcić się jako technik BHP?

Technicy BHP mogą znaleźć zatrudnienie w niemalże każdej większej firmie, ponieważ znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników podlega regulacjom prawnym. Właśnie z tego względu każda firma musi przeprowadzać szkolenia BHP oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa.

Zatrudnienie w swojej firmie technika BHP przynosi najczęściej wymierne korzyści finansowe, ponieważ dzięki temu można wyeliminować koszty związane z karami czy odszkodowaniami za niewłaściwie przygotowane miejsca pracy. Dlatego technik BHP jest jednym z najbardziej potrzebnych stanowisk w każdym większym przedsiębiorstwie, co wpływa na dużą stabilność tego zawodu.

Top