Home / Blog / Technik BHP – czym się zajmuje i gdzie może znaleźć zatrudnienie?

Technik BHP – czym się zajmuje i gdzie może znaleźć zatrudnienie?

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy, jest ogólną nazwą, która określa zasady dotyczące bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Osobą, która w firmie sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tych norm i zasad, jest technik BHP. Technik BHP to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków w szkole policealnej. Osoby, które posiadają ten tytuł nadzorują przestrzeganie norm i zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w wszelakich firmach, instytucjach czy organizacjach. Technicy BHP mogą liczyć nie tylko na stałe zatrudnienie, ale także na rozwój kariery doradczej oraz sprzedaż usług konsultacyjnych na terenie całej Polski.

Jak wygląda praca technika BHP?

Technik BHP zajmuje się wdrażaniem oraz kontrolą przestrzegania przepisów BHP w każdej firmie zatrudniającej pracowników. Może być zatrudniony na stanowisku inspektora BHP przez daną organizację lub przez placówkę zajmującą się inspekcją pracy. Technik BHP może też założyć własną działalność i współpracować z różnymi firmami, świadcząc dla nich swoje usługi.

Do głównych zadań technika BHP należą:

  • ocena zagrożeń w zakładzie pracy na podstawie analizy czynników: fizycznych, chemicznych i biologicznych;
  • obliczanie ryzyka zawodowego dla stanowisk zajmowanych przez pracowników danej firmy,
  • uczestnictwo w ustalaniu przyczyn wypadków przy pracy,
  • bieżące monitorowanie i usuwanie czynników zagrażających zasadom bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu BHP wśród pracowników.

 

Jak zostać technikiem BHP?

Aby zdobyć tytuł zawodowy technika BHP, należy ukończyć Studium Policealne, które trwa jedynie 3 semestry (1,5 roku) i zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Technik BHP może zajmować w organizacji stanowisko inspektora BHP lub starszego inspektora BHP. Oba stanowiska różnią się wysokością stażu pracy.

Nauka w ramach Studium Policealnego na kierunku Technik BHP obejmuje przedmioty zawodowe, które dają obszerną wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Uzupełnieniem teorii jest natomiast miesięczna praktyka zawodowa, która pozwala na zdobycie doświadczenia w tym zawodzie.

Dlaczego warto kształcić się jako technik BHP?

Technicy BHP mogą znaleźć zatrudnienie w niemalże każdej większej firmie, ponieważ znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników podlega regulacjom prawnym. Właśnie z tego względu każda firma musi przeprowadzać szkolenia BHP oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa.

Zatrudnienie w swojej firmie technika BHP przynosi najczęściej wymierne korzyści finansowe, ponieważ dzięki temu można wyeliminować koszty związane z karami czy odszkodowaniami za niewłaściwie przygotowane miejsca pracy. Dlatego technik BHP jest jednym z najbardziej potrzebnych stanowisk w każdym większym przedsiębiorstwie, co wpływa na dużą stabilność tego zawodu.

Zapisz się do szkoły
Top