Home / Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Konkurs Poleć nas i wygraj!

Główne założenia konkursu:

Każda osoba, która namówi kogoś do zapisania się do naszej szkoły otrzymuje nagrodę. Kandydat do szkoły musi:

-złożyć niezbędne dokumenty do szkoły

-wpłacić wpisowe bądź opłacić pierwszy miesiąc nauki

Wpłacone przez kandydata opłaty nie podlegają zwrotowi. W momencie wywiązania się z powyższych wymagań uczestnik konkursu otrzymuje nagrodę. Uczestnik konkursu zostanie poinformowany telefonicznie o wygranej. Nagroda jest do odebrania w siedzibie szkoły przy ulicy Marcina Opitza 11 w Bolesławcu.

Nagroda konkursowa:

Nagrodą w konkursie jest prezent o maksymalnej wartości 80 zł, która wybiera organizator konkursu. Uczestnik ma możliwość wyboru nagrody z zaproponowanych przez organizatora przedmiotów.

Do wyboru jest bon w jednym ze sklepów.

Zgłoszenie konkursowe:

Zgłosić do konkursu można się tylko poprzez formularz konkursowy zamieszczony na stronie www.aurelus.edu.pl bądź osobiście w sekretariacie szkoły.

Każdy uczestnik konkursu biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na niżej zamieszczony regulamin konkursu.

REGULAMIN Konkursu ,,Poleć nas i wygraj!”

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu ,,Poleć nas i wygraj!” jest Aurelus Edukacja z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Marcina Opitza 11
Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs ,,Poleć nas i wygraj!”, organizowany w Polsce.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

W konkursie może wziąć udział każdy.

W konkursie można brać udział nieskończoną ilość razy.

Konkurs jest realizowany bez znaczenia ile osób zgłosi się do konkursu.

Nie jest wyznaczony termin zakończenia konkursu. Oznacza to, że konkurs będzie trwał dopóki Aurelus Edukacja nie ogłosi jego zakończenia.

NAGRODY:

Nagrodą w konkursie jest prezent o maksymalnej wartości 80 zł, która wybiera organizator konkursu. Uczestnik ma możliwość wyboru nagrody z zaproponowanych przez organizatora przedmiotów.

Do wyboru jest bon w jednym ze sklepów.

Jeżeli dane osoby zapisującej się do szkoły nie będą się zgadzały z danymi z formularza zgłoszeniowego uczestnik konkursu nie otrzymuje nagrody.

Uczestnik konkursu nie otrzymuje nagrody w przypadku gdy kandydat do szkoły nie spełni wszystkich wymagań .

Wygrana nagroda należy tylko do osoby polecającej czyli uczestnika konkursu.

Uczestnik konkursu musi odebrać nagrodę w siedzibie szkoły.

Jeżeli uczestnik konkursu nie zgłosi się po nagrodę 3 tygodnie od wysłania wiadomości o wygranej ( wiadomość sms i na adres email) nagroda przepada, chyba że zgłosi późniejsze odebranie nagrody.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

Informacja o wygranej następuje dopiero po zgłoszeniu się kandydata do szkoły i spełnieniu wszystkich wymagań konkursowych.

Wynik konkursu będzie ogłaszany na oficjalnym facebooku Aurelus edukacja.

WARUNKI OGÓLNE

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na opublikowanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko) na stronie www.aurelus.edu.pl oraz na profilu na serwisie Facebook.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana zostanie dokonana poprzez zamieszczenie na stronie o konkursie na www.aurelus.edu.pl i na profilu Facebook Organizatora i obowiązuje od dnia zamieszczenia.

Użytkownik akceptując niniejszy regulamin, przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook, oraz że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

Wszelkie reklamacje należy przesłać na adres siedziby firmy Opitza 11 Bolesławiec 59-700. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji, a o decyzji uczestnicy zostaną poinformowani listem poleconym.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Top

Obowiązek informacyjny dotyczący RODO. Więcej informacji

Obowiązek informacyjny dotyczący RODO W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących danych osobowych (tzw. „RODO”) pragniemy Państwa poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest Aurelus Edukacja, ul. Marcina Opitza 11, 59-700 Bolesławiec  NIP 695-118-21-04,  REGON 20149623. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Aurelus Edukacja. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Przy braku Państwa sprzeciwu Aurelus Edukacja będzie stale przechowywać Państwa dane osobowe i korzystać z nich w celu utrzymania relacji i wysyłania ofert nawiązujących do dotychczasowego świadczenia usług. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Aurelus Edukacja, przy ul. Marcina Opitza 11, 59-700 Bolesławiec lub za pomocą skrzynki mailowej: kontakt@aurelus.edu.pl

OK